website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

Pilotutbildning - Sandviken 1994-1998

Datorstöd i undervisningen - Fortbildning för pedagoger

I övergången till det nya informationsteknologiska samhället finns det vinnare och förlorare. Det ställer stora krav på dem som arbetar med barn och ungdom. Datorernas intåg i undervisningen kräver ett förändrat arbetssätt och en förändrad organisation, vilket innebär en förändrad lärarroll. En lärarroll som går från att lära ut, vara den som "kan mest" i klassrummet, till att vara handledare, skapa inlärningssituationer och vara en resurs för elevernas eget kunskapsinhämtande.

Datorn i undervisningen är en förstärkande faktor, den förstärker både en bra och dålig pedagogik. Att "sätta in datorer" i en dålig verksamhet gör verksamheten ännu sämre. Datorfortbildning måste därför i första hand inriktas på de pedagogiska frågorna och i andra hand på att hantera datorn. Och det är här som pilotutbildningen för pedagoger kommer in.

Pilotutbildningen ger pedagogerna hjälp att formulera tankar och idéer om datorstöd i undervisningen. Utbildningen ger också kunskap och insikt om datorns möjligheter - och begränsningar. Piloterna får lära sig använda grafikprogram, ordbehandlingsprogram, databaser, kalkylprogram, program för datorkommunikation och andra verktygsprogram. Lära sig i den meningen att de, på ett bra pedagogiskt sätt, ska kunna använda programmen i undervisningen.

Utbildningen är stadielös, dvs personal från förskola till gymnasium blandas. Det är viktigt att få perspektiv från olika håll. Piloterna träffas vid fyra tillfällen, 1-3 dagar per gång, de får också hemuppgifter. Hälften av tiden går till pedagogiska diskussioner och den andra halvan till praktiska övningar.

Piloterna ska efter utbildningen kunna utbilda sina kollegor och därmed själva fortbildas under tiden. En bra inlärningssituation där man bygger upp - och håller kvar - kompetensen. Vi har utvecklat ett koncept i Sandvikens kommun,"Kunskapsstöd i Undervisningen", som rönt stort intresse i hela landet.

Kunskapsstöd i Undervisningen - Sandvikens kommun

Sedan 1994 bedrivs ett projekt "Kunskapsstöd i Undervisningen" i kommunen. Projektet finansieras av Sandvikens kommun fram till sekelskiftet och stöds även av KK-stiftelsen under åren 1996-1998. Projektets huvudsakliga inriktning är att införa användning av datorer och annan IT-utrustning i den pedagogiska verksamheten på alla nivåer. Målsättningen är att IT ska vara ett naturligt inslag i verksamheterna. B etoningen ligger mer på pedagogik och metodik än på teknik.

Huvudlinjerna i projektet är en "pilotutbildning" där 120 pedagoger i Sandviken utbildades till IT-resurspersoner och cirkelledare. Vid slutet av vårterminen 1998 har 1200 pedagoger i Sandviken gått en studiecirkel ledda av piloter. Inriktningen för såväl pilotutbildningen som cirklarna är en blandning av pedagogiska studier och diskussioner och praktiskt IT-användande. Diskussionerna inriktar sig på att finna ett lämpligt sätt att förändra d en pedagogiska verksamheten i riktning mot mer ett undersökande arbetssätt, mer handledande lärare och mer aktiva elever. De praktiska delarna har som mål att ge alla pedagoger en grund i datoranvändning som man kan bygga vidare på.

Efter cirklarna har de pedagoger som så önskat startat pedagogiska projekt där man prövar olika sätt att använda datorer i undervisningen. Projekten utvärderas kontinuerligt och stöds av 20 koordinatorer som var och en fungerar s om stöd för ett antal projekt. I mars 1998 drivs ca 300 pedagogiska projekt i Sandvikens kommun från förskolan upp till komvux. Sammanlagt 700 datorer finns utspridda i de olika projekten Pedagogerna får chansen att utvecklas inom olika speci alområden och den kompetens som finns i kommunen tas tillvara. Det finns också ett stort utbud av kurser för utvecklingen av pedagogernas kreativitet. Kommunprojektet "Kunskapsstöd i Undervisningen" utvärderas kontinuerligt av Luleå Tekniska universitet. Utvärderingarna har varit positiva, de pekar på att man i Sandviken är i färd med att bygga upp en "datormognad" i kommunen som ger goda möjligheter att skapa en skola väl anpassad efter framtidens krav.

Som en del av satsningen "Kunskapsstöd i Undervisningen" har 20 pedagoger under åren 1995-1997 gått en 20-poängsutbildning, "Datorpedagogik", på distans, under ledning av Lisbeth Appelberg och Tommy Isaksson från Umeå un iversitet. I likhet med kommunens IT-satsning i övrigt har denna kurs bestått av en blandning av IT-pedagogiska studier i ett framtidsperspektiv och praktisk IT-utbildning. (Datorpedagogik - 9 specialarbeten)

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp