website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

Framtidsbarn 1985-2000

Vi började 1985 - i tid.
Det är nästan så våra första Framtidsbarn var före sin tid.

Med vad?
Det gäller den nya informationsteknologin. Den teknologi som på bara några decennium tagit över hela vårt samhälle. Framtidsbarnen får lära sig hantera och förstå detta nya - tillsammans med sina lärare.


Framtidsbarn II 1992-1995 (Kreativ pedagogik för barn)

Vi lever i en brytningstid lika omvälvande som övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället. Informationsteknologin och kommunikationsteknologin har, och kommer att få en allt större betydelse i denna förändringsprocess. Teknikutvecklingen innebär dock både risker och möjligheter. Ska den ökade användningen av informationsteknologin innebära en ökad kontroll av den enskilda individen eller ska den innebära en större frihet? Frågan om informationsteknologin är i första hand en demokratifråga.

Redan idag är vi helt beroenda av datorer och informationsteknologin. Fler och fler sektorer i arbetslivet och samhällslivet använder och kommer att använda den nya teknologin. Många använder redan idag datorer i sitt vardagliga arbete och kurvan pekar brant uppåt. Över 60% av tjänstemännen använder sig av datorer i arbetet medan motsvarande siffra för arbetarna är 15%. Det innebär att det är lika viktigt att ha kunskaper inom detta område som att kunna läsa, skriva och räkna. Det är också betydelsefullt att se frågan om informationsteknologin i ett jämlikhetsperspektiv.

Barn och ungdomars första kontakt med datorer idag är oftast genom olika former av datorspel. Spel av pojkar för pojkar. Datorspelindustrin är i USA större än filmindustrin och håller på att komma ifatt TV-industrin. En majoritet av barn och ungdomar har spelat datorspel men så är inte fallet med oss vuxna. Vi vet ganska lite om olika typer av datorspel. Att använda datorer har blivit en "killsyssel-sättning" och betraktas som någonting som har med teknik att göra när det egentligen är en fråga om barn- och ungdomskultur och jämställdhet.

Inom Framtidsbarn arbetar vi med dessa frågor. Framtidsbarn riktar sig till barn i åldern 6-12år inom skolan och barnomsorgen. Syftet med verksamheten är att utveckla barnens sociala och informationsteknologiska kompetens. Vi har idag ca tjugo skolor och fritidshem anslutna i Höllviken, Vänersborg, Nyköping, Västerås, Karlstad, Arvika, Löa, Ludvika, Södertälje, Borlänge, Sandviken, Krokom, Umeå, Uppsala, Vilhelmina och Robertsfors.

I respektive klass och barngrupp finns en datorutrustning med skrivare och modem. Vi använder uteslutande verktygsprogram, det innebär program för ordbehandling, grafik, databaser, kom-munikation och layout. I några sammanhang också program för bildinläsning. Alla grupperär anslutna till ett elektroniskt nätverk, Framtidsnätet, som möjliggör att vi har kontakt med varandra för att skicka datorpost (e-mail), delta i datorkonferenser (Kompiskonferensen och Pedagogkonferensen), skicka eller hämta filer och dokument etc. Vi använder också CD-skivor med fri programvara och med uppslagsverk som man når över nätverket. Framtidsnätet möjliggör också för grupperna att ha kontakt med motsvarande grupper internationellt via Internet. Till Framtidsnätet kan man ansluta både IBM-kompatibler och macintosh.

Grupperna använder utrustningen till att producera gemensamma elektroniska tidningar om sin närmiljö. Artiklarna bygger på frågor från de andra grupperna. De söker information i det CD-baserade uppslagsverket och de bygger gemensamma Intressedatabaser. Varje år träffas alla klasser och fritidshem till en gemensam Framtidsbarnsfestival någonstans i Sverige. 1995 träffas vi i Löa. Arbete pågår också med att utveckla kontakterna med, i första hand, skolor i Italien, Grekland, England och Portugal.

Framtidsbarn III 1995-1997 (Kreativ pedagogik för barn)

1995 startade Framtidsbarn III och kom att ansluta 14 skolor och fritidshem.

Ort: Skola: Projektledare:
Borlänge Tjärnaskolan Lisa Hedlund
Höllviken Sandeplansskolan Liz Liljegren
Ludvika Marnässkolan Anita Bylin
Nyköping Bryngelstorpskolan Anette Skärström
Robertsfors Tundalsskolan Kerstin Hallberg
Sandviken Björksätraskolan Ewa Hultkvist
Skellefteå Sjungande Dalens skola Elisabeth Lövgren
Skärholmen Söderholmsskolan Marie-Lousie Falk
Umeå Linblomman Annica Nordenqvist
Uppsala Musiklådans skola Rita Franzén
Vilhelmina Volgsjöskolan Birgitta Rudström
Vänersborg Onsjöskolan Erik Johansson
Vänersborg Granås-Hallebergsskolan Lars Sandgren
Västerås Vallbyskolan Bodil JohanssonDetta fick Framtidsbarnen göra:

 • Körkort
 • Konstutställning
 • Självporträtt
 • Brevväxling via nätet
 • Intresseregister
 • Tidning
 • Stafettsagor
 • Egna sagor
 • Räknesagor
 • Chat
 • Forska och lägga upp en databas
 • Barn jobbar som piloter och lär vuxna och andra barn


Framtidsbarn III är en verksamhet med flera sidor:

 • Det är ett Pedagogiskt nätverk för lärare och fritidspedagoger
 • Det är ett Kompisnätverk för barnen
 • Det är ett forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Det är en verksamhet med internationella kontakter både för barn och lärare/fritidspedagoger


Arkiv
Vi använder Framtidsnätet och internet. Vi kommer också att bygga upp egna databaser, använda databaser på CD-skivor, åtkomliga för alla över nätverket och använda grafik-, ordbehandlings- och kalkylprogram. Vi kommer också att arbeta med att läsa in bilder (skanna) och att skicka datorpost med inspelat ljud.

Syfte - för barnen
Syftet med Framtidsbarn III är att öka barnens sociala kompetens så att de får ökade kunskaper och färdigheter för att kunna växa upp i dagens och morgondagens informationsteknologiska samhälle. I både skolan och skolbarnsomsorgens styrdokument framhålls vikten av att ge alla barn samma chans, det innebär för Framtidsbarn III att jämställdhets- och jämlikhetsaspekten i termer av att ge flickorna respektive barn från lägre socialgrupper samma förutsättningar är betydelsefullt.

Syfte - för lärarna
För de lärare, fritidspedagoger och förskollärare som deltar i Framtidsbarn III är syftet att de ska få en ökad kunskap och kompetens om dagens informationsteknologiska samhälle och hur man kan arbeta med ny teknik för att ge barnen förutsättningar att växa upp i dagens samhälle.

Metod - Datorutrustning
För att barn och lärarare/fritidspedagoger/förskollärare ska få en ökad kunskap om informationsteknologin så ska det finnas en datorutrustning tillgänglig för varje barngrupp. Den ska finnas i klassrummet eller på avdelningen. Utrustningen består av (minst) en dator, skrivare, modem och programvara för kommunikation, ordbehandling, grafik och databas som ett minimum.

Program för layout och kalkyl är bra att ha liksom möjligheter att skanna/läsa in bilder och arbeta med ljud. Undervisningsprogram och spel är endast användbara i den mån de enligt syfte och pedagogisk planering fyller en uppgift.

Lärarare/fritidspedagoger/förskollärare får datorutbildning av Framtidsbarn III och utbildar i sin tur barnen. Därefter används utrustningen som ett hjälpmedel, inte som ett "självändamål".

Kompisnätverk
Barnen arbetar i ett Kompisnätverk. Då får de konkret använda datortekniken som ett tekniskt hjälpmedel. Kompisnätverket innebär att man jobbar tema- eller projektorganiserat, i respektive grupp dokumenterar och undersöker man den egna närmiljön för att tillsammans med de andra grupperna jämföra olika förhållande. Kompisnätverket används alltså i första hand till att delge andra grupper information om den egna närmiljön och att samtidigt vidga intresset för vår omvärld både nationellt och internationellt. Dessutom ska kompisnätverket stimulera kontaktskapande mellan barn i olika städer och länder till direkta kontakter.

Två delar
Kompisnätverket består av två delar, dels ett datornätverk som används till att bygga gemensamma databaser, göra tidningar etc (vilket inte hindrar att man också utbyter teckningar, videofilmer eller fotografier), samtidigt som att nätverket används till att skaffa "datorbrevvänner".

Den andra delen är att man årligen träffas till en Framtidsbarnsfestival. Det innebär att under 3-4 dagar träffa de andra grupperna och kompisarna man under året haft kontakt med och kanske också knyta nya kontakter inför kommande arbete.

Pedagognätverk
För att samarbetet mellan barngrupperna ska fungera, krävs ett bra samarbete mellan lärarare, fritidspedagoger och förskollärare.

Pedagognätverket består dels av ett datornätverket som används för tips idéer och erfarenhetsutbyte, dels av att pedagogerna träffas till fortbildningsseminarier en gång per termin. Vid dessa seminarier planeras och utvärderas verksamheten. Dessutom kommer ett nyhetsbrev med information och dokumentation om verksamheten regelbundet att utges.

Andra länder
Dagens samhälle blir mer och mer beroende av internationella förhållande och företeelser. För att öka kunskapen och intresset för vår omvärld men också för att sätta in de egna erfarenheterna i ett större sammanhang kommer Framtidsbarn III att arbeta med skolor o ch barngrupper i andra länder.

Utvärdering
Skriftlig planering, dokumentation och utvärdering ska ske både gemensamt för alla deltagande grupper men också för varje enskild verksamhet.

Det görs dels för att utvärdera den verksamhet som genomförts men också för att skaffa oss mer kunskap om området och för att förändra och förbättra den kommande verksamheten.

Projektorganisation
Huvudman för projektet är Noscasi. Noscasi är också medelsförvaltare och projektansvarig.

Noscasi driver projektet i samarbete med Umeå universitet och Göteborgs universitet.

Projektledaren har ansvaret för projektets genomförande och ekonomi.

För pedagogiskt och tekniskt stöd är datorpedagoger och tekniker anställda. För dokumentation och utvärdering är forskare knutna till projektet.

Tidsplan och genomförande
Framtidsbarn III löper under tre år. För deltagande kommuner omfattar verksamhetsperioden två år (1995-1997).

Huvudprojektet genomförs under två år (1995-1997) och det är en fördel om samma barn kan delta hela tiden t ex årskurs 1-3 alternativt årskurs 4-6. Under denna tid genomförs seminarium en gång per termin och festival en gång per år. Verksamheten dokumenteras fortlöpande. Datorutbildning för deltagande lärare och fritidspedagoger genomförs. Seminarium för alla lärare och fritidspedagoger. Newsletter utkommer fortlöpande.

Utbytesverksamhet genomförs. Internationell datorkommunikation med barngrupper i Europa etableras.

Urval av deltagande grupper
De grupper och kommuner som deltagit i Framtidsbarn tidigare har förtur till den fortsatta verksamheten. Dessutom är det en fördel om man har en bra samverkan eller en långtgående planering för samverkan mellan skolan och skolbarnsomsorgen. Förutom ett antal lågstadiegrupper eftersträvar vi också ett flertal mellanstadiegrupper och klasser.

Framtidsbarn III 1995-1997 - slutrapport av Björn Flising

Både intresset för och användningen av datorer, informationsteknologi, elektronisk post, multimedia med mera ökar snabbt.

Redan vid mitten av 1980-talet såg Tommy Isaksson, då lärare vid högskolan i Falun/Borlänge, denna utveckling och menade att barnen måste få kontakt med den och möjligheter att använda sig av den nya tekniken. Han höll kurser för personal och började åka runt med datorer, främst till fritidshem, och låta barnen pröva på att skriva, rita, osv.

Efterhand utvecklades projektidéer vidare och när det kom lätthanterliga kommunikationsprogram föddes idén som sedan kom att bli Framtidsbarn.

I början var det huvudsakligen barn och personal på fritidshem som deltog. Man installerade dator på ett antal fritidshem och använde den i olika aktiviteter, dels "bara" rita och skriva för att det var roligt och för att lära sig hantera datorn, dels för att skriva och redigera egna tidningar och liknande. Dessutom kunde man ringa upp och koppla in sin dator i ett nätverk som Tommy Isaksson administrerade. Där kunde barnen skicka brev till varandra, ge tips på bra böcker och filmer, meddela när första vitsippan slagit ut. Personalen kommunicerade med varandra för att utbyta erfarenheter om fritidshemsarbete i allmänhet och datorjobbet i synnerhet. Tommy Isaksson var en sammanhållande länk, som också kallade till seminarier och man ordnade festival där alla barnen samlades och fick träffas "på riktigt", inte bara via datorn.

Härmed var man inne i det första projektet som kallades Framtidsbarn...

Framtidsbarn IV 1997-2000 - utvärdering av Britt Hallgren

Framtidsbarn IV startade i december 1997 med Tommy Isaksson, Noscasi Education & Training i Borlänge, som projektledare. Inriktningen lades nu mer på pedagogisk verksamhet i skolklasser med skolledare som referensgrupp. Från början deltog skolor från Malmö, Umeå, Trollhättan och Göteborg, men några drog sig ur under projekttiden. Nio klasser i fem skolor från Göteborg och Trollhättan slutförde projektet sommaren 2000. Denna uppsats handlar om Framtidsbarn IV.

Tidningsartiklar

Detta har massmedia tagit upp om Framtidsbarn - och de tidigare projekten; NIT (Ny informationsteknologi på fritidshem) och BITS (Barnomsorgen i det informationsteknologiska samhället).

En del av tidningsartiklarna går säkert att få tag på, om ni skulle vilja det. Kontakta då den tidning artikeln publicerats i. Nedanstående länkar leder till respektive tidnings hemsida.

Falu Kuriren har ett artikelsök på Internet som innehåller artiklar från 1994 och framåt.

Rubrik Tidning Datum
Nu används datorerna även på fritidshemmet Borlänge tidning, Borlänge 23/5-86

Data lösenord på fyrklövern Borlänge tidning, Borlänge 2/6 -86

Italiens lära i Tjärna Dala Demokraten, Borlänge 11/2-87

* Apple computer inc, USA 1/8-87

Barnomsorgsmässa i Stockholm: Datorer och "tusen grytor" representerar Borlänge Borlänge tidning, Borlänge 30/9-87

Barnomsorgen har fått en egen mässa Falu Kuriren, Falun 30/9-87

Barnomsorgsmässan i Stockholm: Databuss gjorde succé Borlänge tidning, Borlänge 5/10-87

Insändare Borlänge tidning, Borlänge 9/1-88

Datorn ger alla rätt att göra bort sig Tidskriften Fritidspedagogen nr 1 -88

Dator utan lek på fritids Borlänge tidning, Borlänge 15/1-88

Barnen och datorerna Tidskriften Vi, Stockholm nr 3 -88

Barn och datorer Tidskriften Magiska Bladet (Macintosh användargrupp) nr 1 -88

Ny teknologi på fritidshem Tidskriften Magiska Bladet (Macintosh användargrupp) nr 1 -88

Fritids lär minister datorn Borlänge tidning, Borlänge 7/3-88

"Arbetets döttrar" kräver jobb åt alla Falu Kuriren, Falun 7/3-88

Aktiviteter överallt Borlänge tidning, Borlänge 20/5-88

Data på fritidshemmet Dala Demokraten, Borlänge 26/9-88

Datorn - naturligt arbetsredskap på Raketen Kommunkanalen, Borlänge 14/10-88

Internationell datorkommunikation vid Högskolan i Falun/ Borlänge IBM-Information till skolor och universitet *no date*

Datahjälp för barn Dala Demokraten (eko-bil), Borlänge 1/12-88

Skolresa till dataåldern Dala Demokraten, Borlänge 13/5-89

Använd datorn konstruktivt Socialstyrelsen, Meningsfull fritid okt -89

Barn från Borlänge brevväxlar på data med kompisar i England Dala Demokraten, Borlänge 7/3-90

Nya möjligheter för barnen med data på fritids Östersundsposten, Östersund 26/9-90

Barnen som lär sig om datorer på fritids Östersundsposten, Östersund 26/9-90

Barnens nya språkrör. Datorn ska hjälpa fritidsbarn kommunicera Arbetet, Malmö 5/10-90

Sjösa fritidshem med i dataprojekt Folket, Nyköping 5/10-90

Datorprojekt i Sjösa ger flickorna chansen Vestmanlands Läns Tidning, Västerås 10/10-90

Kronoparken i högskoleprojekt - Datakunskaper på fritidshem Bergslagsposten, Ludvika 18/10-90

Framtidens barn tar steget in i datavärlden Dala Demokraten, Falun 8/11-90

Framtidsbarnen på Stormlyktan Borlänge tidning, Borlänge 6/12-90

Datoriserat fritids Kvinnosyn, Karlstad nov -90

Chilenare på besök lär av Borlänge Borlänge tidning, Borlänge 19/12-90

Chilenare lär av Borlänge Dala Demokraten, Borlänge 20/12-90

Visst kan man ha datorer i förskolan Förskolan nr 1 -91

*no name* Informationsblad, Malmö 1990

Datorerna tillhör Framtidsbarnen Fritidspedagogen nr 4 -91

Barnen som är små dataexperter Östersundsposten, Östersund 20/4-91

Skogsrundan till datafestival Västmanlands Folkblad, Västerås 25/4-91

Framtidens barn på studieresa Dala Demokraten, Borlänge 27/4-91

Buskul dataträff - Framtidsbarnen träffades i Sjösa Dala Demokraten, Borlänge 6/5-91

Framtidsbarn som sänder från fritids Vestmanlands Läns Tidning, Västerås 8/5-91

Skeppet köper båt Dala Demokraten, Borlänge 18/5-91

FRAMTIDSBARN Personaltidningen, Västerås 21/9-91

Framtidens barn lär data på fritids Borlänge tidning, Borlänge 4/10-91

Du sköna nya datavärld - här loggar barnen in i den Dala Demokraten, Borlänge 20/11-91

Projektet Framtidsbarn lyckades - fördomar om flickor och datorer på skam Värmlands Folkblad, Karlstad 31/12-91

Alice Nahon Basisschool - Putte Belgisk press, Bryssel 17/4-92

200 barn prata data på festival i Västerås Borlänge tidning, Borlänge 7/5-92

Fritidsbarn lär sig data Dala Demokraten, Borlänge 7/5-92

"Data-barn" från hela Sverige samlas på Vallby Vestmanlands Läns Tidning, Västerås 11/5-92

Barnen rustar skeppets egen båt Dala Demokraten, Borlänge 12/5-92

Sandra, 6, är redan datafrälst Dala Demokraten, Borlänge 15/5-92

Framtidens barn i unikt dataprojekt Ludvika leader, Ludvika 18/5-92

Skeppets skuta i hamn Dala Demokraten, Borlänge 9/6-92

Framtidsbarn - ett nätverk som sprider ringar på vattnet Nätverk, Tema Skolbarnsomsorg, Socialstyrelsen aug -92

Österrike tar efter svenskt dataprojekt Dala Demokraten, Borlänge 29/9-92

Datorn - lyckokast på fritids Lärarnas Tidning, Stockholm nr 8 -93

På Jerkers fritids får barnen ta körkort - för data! Karlstadstidningen, Karlstad 1-7/4 -93

Här kan alla barn data - 10-årige Gökhan och hans kamrater på Vallby blev experter genom lek Vestmanlands Läns Tidning, Västerås 6/5-93

De blev kompisar via datorn Dala Demokraten, Borlänge 7/5-93

Unga lär sig datateknik Borlänge tidning, Borlänge 7/5-93

Klart för pedagogiskt centrum Dala Demokraten, Borlänge 7/5-93

Sjön som klassrum Lärarnas Tidning, Stockholm nr 21 -93

Barnen på dagis slåss om datorn Lärarnas Tidning, Stockholm nr 24 -93

Utvecklingsarbete vid tretton fritidshem - Framtidsbarn vet och kan Datorn i utbildningen, Stockholm nr 3 -93

Är datateknik kultur? Datorn i utbildningen, Stockholm nr 3 -93

Datorns språk rena Italienskan Dala Demokraten, Borlänge 23/11-93

Jerker kopplar ihop sig med Italien Borlänge tidning, Borlänge 26/11-93

Värdarna fick vänta Dala Demokraten, Borlänge 27/11-93

Jämställdhetsstipendie på 45.000 till Löa skola Bergslagsposten, Lindesberg 9/12-93

Löa skola får 45.000 till datorer Bergslagsposten, Lindesberg 16/12-93

Vem som kan data ska inte hemmiljön avgöra Dala Demokraten, Borlänge 17/2-94

Hallå Nyköping - vi ser er Borlänge tidning, Borlänge 18/2-94

Res till Lillehammer med datorns hjälp Vi Föräldrar, Stockholm nr 3 -94

Skolbarn klarar sig bra utan dator MacPressen, Stockholm nr 3 -94

I händelsernas centrum "Killteknik viktig för tjejer" Lärarförbundet Mötesplats - Mässan om Barn i förskola & skola 1993, Stockholm mars -94

Brevvänner via datorn - Barnen kan skriva till Bildt om de vill Bergslagsposten, Lindesberg 21/11-94

Skolan ska leda Sverige in i IT-samhället IT i Sörmland, Nyköping nov -94

Sandvikens datasatsning får beröm Uppsala Nya Tidning, Uppsala 14/2-95

Barnen i framtiden - fjärdeklassare - deltar i stort dataprojekt Elfsborgs Läns Allehanda, Vänersborg 15/2-95

Stor festival i maj - femhundra framtidsbarn ska överleva i Löa Löabladet, Löa 1995

Löaelever deltar i stort projekt - Håller kontakt med kompisar via sina datorer Bergslagsposten, Löa 24/4-95

Framtidsbarn med datorer på schemat Kunskapsstöd i undervisningen, Sandviken mars -95

"Bäst att börja redan på dagis" Arbetarbladet, Sandviken 30/3-95

Uppsalaklass deltar i dataprojekt Västmanlands Folkblad, Västerås 11/5-95

Volgsjöelever knyter elektroniska kontakter Västerbottens Kuriren, Vilhelmina 8/5-95

De inspirerar andra - Fritidshemmet på Vallbyskolan ett föredöme i datoranvändning Västerbottens folkblad, Umeå 25/11-95

Vallbyskolan deltar i nationellt dataprojekt. Barnen har kontakt med framtiden Stadsperspektiv, Västerås nov -95

Framtidsbarn med datorns hjälp. Tvåorna lär med hjälp av ettor och nollor Västerbottens Kuriren, Robertsfors 22/2-96

Skolelever banar väg mot framtiden i datorprojekt Dala Demokraten, Ludvika 8/5-96

Framtidsbarnen på Marnässkolan Skånska Dagbladet, Höllviken 14/5-96

Datavänner träffades i verkligheten - Del i Framtidsfestivalen Arbetet, Höllviken 19/5-96

Datavänner träffades i verkligheten - Del i Framtidsfestivalen Arbetet, Lund 23/5-96

Diskuterade framtidens skola - 300 barn samlades till en framtidsfestival Västerbottens Kuriren, Robertsfors 30/5-96

Framtidsbarnen har träffat IT-kompisar Västerbottens Kuriren, Umeå 5/6-96

Nu vet Staffan hur vass flintastenen ska vara... Göteborgsposten, Vänersborg 10/8-96

Universiteten studerar IT-fritids KK-stiftelsens nyhetsbrev, Stockholm sept -96

Från mässan Mot bättre vetande Rapport, Stockholm 29/10-96

Dalainslag på IT-konferens Dala Demokraten, Falun 1/11-96

Barnen är inte välkomna - Svenska barnsajter lyser med sin frånvaro Internetworld, Stockholm nr 5 nov -96

Gottsundabarn visade upp sig på IT-mässa Gottsunda kommundelsnämnd informationsblad, Stockholm nr 6 -96

Vers une école socratique pour tous Luxemburger Wort, Luxemburg 25/2-97

Med datorn från allra första början... Datorpulsen, Stockholm våren -97

Barn på väg mot framtiden Datorpulsen, Stockholm våren -97

Chattande elever träffas Södermanlands Nyheter, Nyköping 23/5-97

Framtidsbarn - besök i Västerås Aktiva skolföräldrar, Stockholm nr 4 -97

Framtidsbarn för barnens framtid Trollättans Tidning, Trollhättan 7/5-98

Framtidsbarn stämde träff på Vetenskapsfestivalen Centrumtidningen, Göteborg juni -98

Radio och TV

I dessa radio- och TV-program har man talat om Framtidsbarn - och de tidigare projekten; NIT (Ny informationsteknologi på fritidshem) och BITS (Barnomsorgen i det informationsteknologiska samhället)

Program Station Datum
* Radio Dalarna 5/10-87
* Riksradions Kanalen 11/12-87
* Radio Jämtland (lokalradio), Krokom 26/9-90
* Tvärsnytt (Regional-TV), Karlstad 5/10-90
* Östnytt (Regional-TV), Nyköping *no date*
* Mittnytt (Regional-TV), Borlänge 22/4-91
* Tvärsnytt (Regional-TV), Västerås 6/5-92
* Lokal-TV/ VLT-media, Västerås 8/5-92
* Närradion, Borlänge 30/5-92
* Lokal-TV/ VLT-media, Västerås 8/5-92
Träbåtsprojektet Radio Dalarna, Borlänge 1/7-92
Framtidsbarnsfestivalen Riksradion, Barnens eko 6/5-93
Träbåtsprojektet Riksradions samhällsred, Tendens 5/10-93
Närgånget Radio Dalarna, Borlänge 5/10-93
* Närradion, Borlänge 13/12-93
* Södermanlands radio, Nyköping 17/2-94
* Radio Västerbotten, Umeå 29/3-94
* TV4 "Enter", Nyköping 18/5-94
Läraröppet Utbildningsradion P1, Stockholm 8/2-95
Fredax Utbildningsradion P4, Sandviken 24/2-95
Kvällsöppet TV2, Göteborg 21/3-95
Lokal-TV TV Sandviken, Sandviken 23/3-95
UR Fredags Radio Sörmland P4, Nyköping 19/4-96
* Radio Malmöhus län, Malmö 22/5-96
Framtidsbarnsfestivalen Radio Västerbotten, Umeå juni -96
Mot bättre vetande (mässa) P4 Lokalradion Sverige, Stockholm 29/10-96
IT i Sandviken P1 Läraröppet, Stockholm 6/11-96
IT, pedagogiken och skolan P1 Utbildningsradion, Stockholm 22/9-97
IT, pedagogiken och skolan P1 Utbildningsradion, Stockholm 22/9-97
IT, pedagogiken och skolan P1 Utbildningsradion, Stockholm 20/10-97
IT, pedagogiken och skolan P1 Utbildningsradion, Stockholm

17/11-97

Arbetsrapporter

...om KBI-projektet, BITS-projektet och Framtidsbarn

Om barn och datorer

KBI-projektet; Ny informationsteknologi på fritidshem

av Tommy Isaksson
Ny informationsteknologi på fritidshem Arbetsrapport 1
Rapport 1986:7

Lägesrapport 1986-88 Arbetsrapport 2
Rapport 1991:2

En intervjuundersökning - barnen anser... Arbetsrapport 3
Rapport 1991:3BITS-projektet: Barnomsorgen i det informationsteknologiska samhället

av Tommy Isaksson
Vilka barn använder datorer? Arbetsrapport 4
Rapport 1991:4

Lägesrapport 1988-90 Arbetsrapport 5
Rapport 1991:5
av Maria Bergman
Datorer i barns föreställningsvärld - en intervjustudie Arbetsrapport 7
Rapport 1991:81994 - 1997
Framtidsbarn - ett kompetensnätverk för arbete med datorkommunikation i skola och skolbarnomsorg

av Finn Calander
En undersökning om några barns tankar och kunskap om datorer Arbetsrapport 6
Rapport 1991:7

En fortsättningsundersökning om några barns tankar och kunskap om datorer Arbetsnotiser 9
1993

Om sanningen ska fram... en kritisk granskning av FoU-projektet Framtidsbarn - ett kompetensnätverk för arbete med datorkommunikation i skola och skolbarnsomsorg
1994
av Tommy Isaksson
Lägesrapport 1990 - 91 Arbetsnotiser 8
1994
av Björn Flising
Utvärdering av projektet Framtidsbarn; Utvecklingsarbete om barns användning av datorer i skola och fritidshem. Delrapport 1: Projektet, starten och barns tidigare erfarenheter. Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik.
Rapport nr 1996:09

Utvärdering av projektet Framtidsbarn. Barn i skolåldern använder informations- och kommunikationsteknik. Slutrapport Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik.Rapporten i PDF
Rapport nr 2000:17
av Britt Hallgren
Framtidsbarn IV och kommunikationsteknik 1997-2000, Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik. Rapporten i PDF

Rapport nr 2001:XX,
C-uppsats

I böcker

Om Framtidsbarn i böcker och publikationer
- skrivna av Tommy Isaksson

Rubrik Bok/Publikation nr/sid
Ny informationsteknologi på fritidshem (NIT-projektet) Kunskap om barn nr 2 86/87
sid 15-16

Kan den nya informationsteknologin vara ett hjälpmedel? Boende för generationer av Socialstyrelsen PM 1988:13
sid 45-49

Framtidsbarn - ett FoU-projekt om barn och datorer Locus av Centrum för Barn- och Ungdomsvetenskap, HLS nr 2/93
sid 8-14

Datorkommunikationsprojekt för barn mellan 6-12 år: Framtidsbarn II Datorn i Utbildningen nr 4/93
sid 24-25

Vad du bör tänka på när du ska börja kommunicera Datorn i Utbildningen nr 4/93
sid 25

Med datorn som verktyg Mediekanalen nr 1/94
sid 13

Datorfortbildning - en strategisk faktor i förändringsarbetet Tidskriften Skolbarn nr 2/95
sid 65-67

Lärarutbildningen lok eller släpvagn Locus av Centrum för Barn- och Ungdomsvetenskap, HLS nr 1/96
sid 21-24

Information and communication technology for teacher education - Visions and realisations ATEE, under tryckning chapter "Children
of the future"

Datorpedagogik - 9 specialarbeten Noscasi Förlag 1998

Papers

Redovisade papers:

Tommy Isaksson, Per-Erik Michaelsson
"A Strategy For Implementing New Information Technology In Theacher Education"

Paper presenterat vid Association For Teacher Education In Europe (ATEE) 15:e konferens i Limerick, Irland, 1990.

Tommy Isaksson
"The BITS-project Child Care in the Admass Society", opublicerat paper.

Paper presenterat vid Association For Teacher Education In Europe (ATEE) 15:e konferens i Limerick, Irland, 1990.

Tommy Isaksson
"Children of the future", opublicerat paper.

Paper presenterat vid European Network for School-age Child-care (ENSAC) 3:e konferens i London.
Presentationen redovisas också i konferensrapporten, Storbrittannien, 1992.


Tommy Isaksson
"Children of the future", opublicerat paper.

Paper presenterat vid Association For Teacher Education In Europe (ATEE) 17:e konferens i Lahti, Finland, 1992.

Lisbeth Appelberg
The Children of the future och Enfants du Futur.

Paper presenterat vid Institut Europeén pour developpement des potentialites de tous les enfants (IEDPE) konferens i Paris 7-9 nov, 1994.

Lisbeth Appelberg
Poster and presentation of The children of the Future.

Paper presenterat vid IFIP conference, Computer in Education VI WCCE´95, Birmingham 23-38 juni, 1995.

Lisbeth Appelberg
Communication - Learning - IT, opublicerat paper

Paper presenterat vid IFIP:s konferens i Israel. TC3 WG3.1 & WG 3.5 Kiryat Anavim, 30 juni - 5 juli, 1996.

Tommy Isaksson
VULCAN project, opublicerat paper.

Paper presenterat vid European Network for School-age Child-care (ENSAC) 7:e konferens i Barcelona, Spanien, 1996.

Tommy Isaksson
"Key-note-speaker".

Paper for the presentation in the conference entitled "Teaching, Learning, Information: Towards an open Socratic School" organised by the European Commission, DG XII and DG XIII 24th and 25th February in Luxemburg.
Publicerat i en rapport med samma namn av European Commission 1998. ISBN 92-828-2414-4. Tysk version: ISBN 92-828-2413-6.


Björn Flising
"Flickor, pojkar och informationsteknologi - prel. resultat från utvärderingen av utvecklingsprojektet Framtidsbarn", opublicerat paper.

Paper presenterat vid NFPF-kongressen i Göteborg 7 mars, 1997.

Andra böcker

Författare Titel Instans Datum
Ylva Segnestam Logopeden och datorn Rapport fr Karolinska institutet, RILFHUS nr 2/90

Lars Bolander IT i skolan Teldokrapport 100 juli 1995

Patrik Hernwall Datorn i lågstadiebarnets begreppsvärld - sex pojkars uppfattning av datorn Ped. inst. Stockholms universitet nr 42/93

SOU 1993:32 Möss och människor - bra exempel på bra IT-användning bland barn och ungdom Ungdomens IT-råd, Statsrådsberedningen

Eva Nyström Mot bättre vetande - om IT och lärande Liber 1996

T Downers
m fl
Children's use of electronic technologies in the home University of Western Sydney

Janice Richardson Teaching, learning, information: Towards an open socriatic school European Commission, Background paper 1997

Janice Richardson Information Technology - a new path to creativity in education Foreword by Jacques Delors. ISBN 2-86911-491-5

Patrik Hernwall Barns perspektiv och skolans informationsteknik - hur datorer och digital informationsteknik kan bli redskap för barns studier av närsamhället FOLK-projektet. Ped. inst. Stockholms universitet Rapport nr 2 nov 1996

Alexandra Starenvik Flickor och datorer - Vilken inställning 10-12 åriga flickor med olika grad av datorvana har till datorer Ped.inst Stockhoms universitet

nr 49/96

Studerandearbeten

Här presenteras arbeten som studenter gjort om Framtidsbarn

Namn Titel/Kurs
Anfält G,
Grinndal A-E
Datorer på fritidshemmen i Borlänge
Fördjupningskurs Barn och Datorer, vt 1989

Enhol A-K,
Nygren H,
Snabb E
Datorer i särskolan
Fördjupningsuppg. Kurs B4, Fritidspedagoglinjen, ht 1989

Nygren H Barn och datorer - En observation om hur pojkar, flickor och personal kommunicerar vid datorn
Specialarbete. Kurs B9, Fritidspedagoglinjen, ht 1990

Göthberg A,
Iwarsson P,
Smedborn M
Flickor - pojkar och datorer
Fördjupningsuppg. Kurs B4, Fritidspedagoglinjen, vt 1991

Lindström Ingemar,
Mikkola Gun
Barn och datorkommunikation
Specialarbete. Kurs Barn, inlärning och datorer 1992

Börjesson Lisbet Datorn i fritidshemsverksamheten
Fp5, Högskolan i Karlstad, ht 1993

Olsson Sara Dator på fritids
Fp5, Högskolan i Karlstad, vt 1994

Lundbäck Viola Pojkar och flickor och datorer
Specialarbete. Kurs Barn, inlärning och datorer 1994

Richardsson Helene Framtidsbarnen - vad blev det av dem?
Specialarbete. Kurs Barn, inlärning och datorer 1994

Hallberg Kerstin Datorprojektet Framtidsbarn, en genomgång av dess publikationer och didaktisk anknytning
Didaktik 10 p Mastersutbildning, Umeå universitet vt 1994

Markström Jörgen Lägesrapport Framtidsbarn II Lindblomman
Fördjupningsarbete. Kurs Teknik för pojkar och flickor, datorer och video. Umeå Universitet vt 1994

Kinnerud Ingrid Framtidsbarn, ett projekt om barn och datorer i skolan
Inst. för ekonomi och ADB, Mälardalens högskola vt 1995

Hultkvist Ewa,
Iwarson Agneta
10 flickor och datorn
Specialarbete. Kurs Datorpedagogik A 20 p 1997 (publicerad i boken Datorpedagogik - 9 specialarbeten 1998)

Jönsson Marie Projektet Framtidsbarn, datorn som pedagogiskt hjälpmedel
Högskolan Kristianstad vt 1997

Berntsson
Britt-Inger
På vilket sätt påverkar skolledare, pedagoger som deltar i projekt
Specialarbete. Kurs Datorpedagogik A 20 p 1998

Elektroniska Fritidshemtidningar

NIT-projektet

Tjärna Ängars Allehanda nr 1, maj 1986
Tjärna Ängars Allehanda nr 2, april 1987
Lekistidningen nr 1, våren 1987
Lekistidningen nr 2, våren 1987
Vi på Raketen, januari 1988
Jaxbladet, maj 1988

BITS-projektet

Vi på Raketen, januari 1989
Huller om buller, 1989
Skeppets katalog 98/99, 1989
Fritte Journalen, 1989
Bullermyrens närmiljö, 1989
Humlanbladet, 1989
Tankar i ord och bild, 1989
BITS-tidningen nr 1, 1990

Framtidsbarn

Fritidshemstidning nr 1, 1991
Rapport från Framtidsbarn, Östersund, 1991
Vår tidning - Sjösa, Nyköping, 1991
Jerkerbladet, Karlstad, 1991
Korkskruven, Västerås, 1991
Dataprojektet Framtidsbarn, Krokom, 1991
Fritidshemstidning nr 2, 1992
Datadeckarna på hemlig diskettjakt genom Sverige, Raketen, 1992
Vår historiebok, Sjösa, 1992
Fritidshemmet Skeppets "Blandade historier", 1992
Tjärna Hages Fritidsbok 91/92, 1992
Tankar i 2A, Frödingskolan och fritidshemmet Jerkers, 1993
Etta Bladet, Jerkers fritidshem, 1993
Forskningsrapporter, Tjärnaängskolan, 1993

Framtidsbarn II

Buss, tåg, bil, flyg, Fritidshemmet Skeppet, 1994
Framtidstidningen, Fritidshemmet Brunnen, 1994
Skogsrundans Fritidshem, 1994
Jerkersbladet, Fritidshemmet Jerkers, 1994
Stormlyktans Fritteblad, Fritidshemmet Stormlyktan, 1994
Vår tidning, Raketens Fritidshem, 1994
Vår första datatidning, Bryngeltorpsskolan, 1994
Dungens tidning, Lindblommans skola, 1994

Framtidsbarn III

Datafestival i Höllviken, Musiklådans skola, 1996
Framtidsbarnsfestival i Kolmården, Björksätraskolan, 1997

Videofilmer

Man har gjort fem filmer om Framtidsbarn:

Videofilm från Framtidsbarnsfestivalen, 1991
Videofilm om Framtidsbarn, 1992
Videofilm om Framtidsbarn med engelsk speakertext, 1992
Videofilm från Framtidsbarnsfestivalen i Höllviken, 1996
Videofilm från Framtidsbarnsfestivalen i Kolmården, 1997

nnat tryckt material

 • Isaksson Tommy, Informationsbroschyr om NIT-projektet. Opublicerad.
 • Isaksson Tommy, Informationsbroschyr om BITS-projektet. Opublicerad.
 • Rönngren Monica, Framtidsbarn. Rapport från Tröskans medverkan i data/ kultur-projektet. Östersunds kommuns Utvecklingscentrum. Rapport nr:9. Mars 1992.
 • Särtryck ur Locus 2/93
 • Framtidsbarn i massmedia. En sammanställning av tidningsklipp om Framtidsbarn. 1993. Opublicerad.
 • Reserapport från konferens- och studieresan till Bologna, Italien. Våren 1993. Opublicerad.
 • Skantz Tommy & Isaksson Tommy, Datorn som pedagogiskt verktyg - körkort för pedagoger.
 • Isaksson Tommy, Newsletter nummer 1-8 1990-1991. Framtidsbarn. Opublicerad.
  • Newsletter 1 vit 1990-05-01
  • Newsletter 2 gul 1990-08-04
  • Newsletter 3 blå 1990-10-16
  • Newsletter 4 vit 1990-10-19
  • Newsletter 5 vit 1990-11-07
  • Newsletter 6 grön 1990-11-23
  • Newsletter 7 röd 1990-12-22
  • Newsletter 8 blå 1991-05-12
  • Newsletter 9 vit 1991-09-01
  • Newsletter 10 lila 1991-10-10
  • Newsletter 11 vit 1991-11-14
  • Newsletter 12 vit 1992-01-15
  • Newsletter 13 rosa 1992-06-17
  • Newsletter 14 grön 1993-01-17

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp